Bjelovarsko-bilogorske vode društvo s ograničenom odgovornošću

Opis društva

Bjelovarsko-bilogorske vode - društvo s ograničenom odgovornošću je u 100%-tnom vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Osnovano je 2007. godine, sa namjerom da bude regionalni distributer, tj. da uz jednake uvjete i po istoj cijeni distribuira vodu stanovnicima u bilo kojem dijelu naše Županije.
Osnovni cilj društva je podići nivo vodoopskrbe Županije na nivo prosjeka Republike Hrvatske.

Djelatnost društva je opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Temeljna obveza i zadaća Društva je udovoljiti potrebama i zahtjevima potrošača u pogledu pružanja usluga s ciljem povećanja stupnja zadovoljstva te odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, zdravlju ljudi, djelovanje na nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima kvalitete i efikasnosti, jamstvo u unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga shodno konceptu društveno odgovornog poslovanja.

O društvu

OPĆI PODACI

Bjelovarsko-bilogorske vode –društvo s ograničenom odgovornošću u 100%-tnom vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije osnovane su sa namjerom da budu regionalni distributeri. Cilj je podići nivo vodoopskrbe Županije na nivo prosjeka Republike Hrvatske.

Bjelovarsko-bilogorska županija geografski pripada prostoru Panonske megaregije, najvećim dijelom makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske, a rubnim istočnim dijelom  tangira makroreguju Slavonskog gromadnog gorja.
Obuhvaća prostor četiri karakteristične geografske cjeline: Bilogore, rubnih masiva Papuka i Ravne gore, Moslavačke gore i pleistocenskih ravnjaka i dolina Česme i Ilove.

Sa površinom od 2636,67 km2 i 119.743 stanovnika, jedna je od županija srednje veličine.
Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 45,41 stanovnika po 1 km2, nejednake raspoređenosti.

 

VODNO BOGATSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Glavni vodotoci Bjelovarsko-bilogorske županije su Česma i Ilova sa svojim pritocima (Pakra). Obje rijeke utječu u rijeku Lonju. Županija nije bogata vodama, ali postoje izvorišta koja trenutno podmiruju županijske potrebe, izuzev grada Bjelovara koji dobiva vodu iz vodocrpilišta „Delovi“ na području Koprivničko-križevačke županije. U izgradnji je i vodocrpilište „Jasenik“ izdašnosti 46 l/s, čijom bi se izgradnjom zadovoljile potrebe većeg dijela županije.
Županija je bogata ribnjacima i kvalitetnom termalnom vodom koja se koristi u liječničke svrhe.

Što se tiče površinskih voda za potrebe javne vodoopskrbe na području Županije valja istaknuti da se površinski izvori na rijeci Pakri te Bijeloj koriste za potrebe vodoopskrbnog sustava „Daruvar“.
Što se tiče podzemnih voda valja reći da područje Županije na obiluje podzemnim vodama, ali je istovremeno karakteristično po vrlo raznolikim vrstama vodonosnika različitih izdašnosti koji mogu biti osnova opskrbe manjih sustava i dopuna potrebnih količina vode Regionalnog vodoopskrbnog sustava koji se zasniva na dobavi vode sa područja Koprivničko-križevačke županije (područje Đurđevca i vodocrpilište „Delovi“).

Ležišta podzemnih voda na području Županije prema svom položaju i razlikama u posebnostima zahvaćenih vodonosnika mogu se podijeliti na četiri područja:

 • Daruvarsko područje-prigorski vodonosnici na zapadu Papučkog gorja (Đulovac, Bastaji, Pakra, Sloboština)
 • Ilovska depresija-središnji dio Županije (izvorišta u Hercegovcu, Zdencima, Grubišnom Polju, Velikom Grđevcu)
 • Bjelovarsko područje-podravski kvartarni vodonosnik
 • Čazmansko područje-heterogeni čazmanski vodonosnik (Čazma, Milaševci, Vrtlinska).

 

POSTOJEĆE STANJE VODOOPSKRBE

Pokrivenost vodoopskrbom stanovništva Županije iznosi 70%, ali se računa da svi stanovnici na određenom području koje je pokriveno mrežom, nije na nju i priključeno. Stvarni broj priključenih stanovnika je po procjeni 10-15% manji od prije navedenog podatka, tako da je sadašnja pokrivenost 55%, dok je prosjek Republike Hrvatske 80% posto.
 

Stanje vodoopskrbe u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji

Izvor: BBŽ, Pokrivenost vodoopskrbom stanovništva Županije za 1999., 2012. i 2013. godinu

 

Dva osnovna pravca razvoja vodoopskrbe :

 • MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
 • DISTRIBUTIVNE MREŽE POJEDINIH NASELJA

   

Pokrivenost vodoopskrbom iz javnih sustava:

- 1998. godine 15%
- 2007. godine 32%
- 2013. godine 70%
- 2015. godine 90%

Vizija - misija

Vizija društva - postati efikasno poduzeće u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, zasnovano na iskustvu, znanju, novim tehnologijama i normama kvalitete.

Misija društva - kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje.

Impressum

BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
Trgovački sud u Bjelovaru.
MBS: 010063856

Tel: 043/221-902, 043/221-929
Fax: 043/221-914

OIB: 29831668155
Žiro-račun: 2402006-1100486308
E-mail: bjelovarsko-bilogorske.vode@bbz.hr Temeljni kapital 20.000,00 kuna. Uplaćen u cijelosti.
 
 • Dr. Ante Starčevića 8
 • 43000 Bjelovar

 • tel:  +385 43 221 910
         +385 43 221 929
 • fax: +385 43 221 914
 • email: